โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
Package Tour on Duenshine Resort Kwai Yai Kanchanaburi
โปรแกรมยอดนิยมเที่ยวเมืองกาญจน์
วันแรก กาญจนบุรี – เขื่อนศรีนครินทร์ – น้ำตกเอราวัณ
07.00 น. เริ่มออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี
10.00 น. เดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรีพบกับทีมงานของเดือนฉายรีสอร์ท รอต้อนรับท่าน ณ จุดนัดพบ พาท่านเที่ยวชมโรงถ่ายทำภาพยนตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมฉากถ่ายทำอันสวยงาม บนเนื้อที่กว่า 1500ไร่ ถ่ายรูปในฉากตระการตา เสมือนท่านได้อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางต่อสู่เขื่อนศรีนครินทร์ เที่ยวสันเขื่อน ถ่ายรูปกับทะเลน้ำจืดอันกว้างใหญ่ ชมเขื่อนแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากนั้นเดินทางสู่น้ำตกเอราวัณเที่ยวชมน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในกาญจนบุรี มีน้ำตกถึง 7 ชั้น เล่นน้ำกันให้เต็มที่
16.00 น. ออกเดินทางสู่กลับกาญจนบุรี
17.00 น. ถึงโรงแรมที่พักริมแม่น้ำแควใหญ่ เดือนฉายรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำสระว่ายน้ำ ตกปลา สังสรรค์
18.00 น. พบกันที่แพเธคของรีสอร์ท ล่องแพเธคคาราโอเกะ รับประทานอาหารอร่อยๆบนแพ สนุกกับดิสโก้เธคมันส์ๆ
22.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 กาญจนบุรี – ซื้อของฝาก – วัดถ้ำเสือ – สะพานข้ามแม่น้ำแคว
07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก
09.30 น. พาท่านเดินทางสู่สะพานข้ามแม่น้ำแคว พาท่านเที่ยวชมสัญลักษณ์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เดินเลือกซื้ออัญมณีเครื่องประดับที่ตลาดพลอย พบร้านค้ามากมายหลายสิบร้านให้เลือกซื้อ เหมาะสมแก่เวลา พาท่านแวะเที่ยวชมสุสานทหารสัมพันธมิตร เก็บความประทับใจจากข้อความไว้อาลัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พาท่านเที่ยววัดถ้ำเสือ นั่งรถกระเช้าขึ้นไปสักการะขอพรจากหลวงพ่อโต และสักการะพระบรมสารีริกธาตุบนเจดี7ชั้นแวะซื้อของฝากจากร้านชื่อดัง ซื้อขนมเมืองกาญจน์แสนอร่อยฝากคนทางบ้านจากนั้น ส่งท่านเดินทางกลับบ้านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและประทับใจ
อัตราค่าบริการ ท่านละ 1,990 บาท ( 20 ท่านขึ้นไป )
อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าอาหารตามรายการ
ค่าที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน, ไกด์ดูแลตลอดการเดินทาง,
ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 100,000 บาท , ค่าเข้าอุทยาน, ค่าเข้าชมสถานที่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม รถบัสVIPบริการไปกลับ กรุงเทพ กาญจนบุรี อาหารเครื่องดื่มที่สั่งนอกรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
*หมายเหตุ
- พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 500 บาท
- โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
- ชุดสำหรับเล่นน้ำ
- อุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวของแต่ละท่านที่จำเป็น
- ยาสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว
- อุปกรณ์และเหยื่อตกปลาสำหรับท่านที่ชอบกีฬาตกปลา
ขึ้นด้านบน