โรงแรม เดือนฉายรีสอร์ท ริมแม่น้ำแควใหญ่ กาญจนบุร                                             Language :
Package Tour on Duenshine Resort Kwai Yai Kanchanaburi
โปรแกรมมีเพื่อนเที่ยว
Best time 101. ขี่ช้าง + ล่องแพ + ช่องเขาขาด + น้ำตกไทรโยคน้อย + ถ้ำกระแซ + ทางรถไฟสายมรณะ + สะพานข้ามแม่น้ำแคว (1,100บาท/ท่าน)
8.00 น. รถรับจากที่พัก เดือนฉายรีสอร์ท
9.00 น. ถึงน้ำตกไทรโยคน้อย ชมความงาม ซื้อของฝาก
10.00 น. ถึงหมู่บ้านช้าง ขี่ช้างเที่ยวป่า ล่องแพลำน้อยในแม่น้ำแคว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ถึงช่องเขาขาด ชมพิพิธภัณฑ์และช่องเขาขาด ชมช่องเขาที่เชลยศึกขุดด้วยมืออย่างยากลำบาก
15.00 น. ออกเดินทางไปยังถ้ำกระแซ ชมถ้ำกระแซ นมัสการฯพระพุทธรูปภายในถ้ำ เดินเที่ยวถ่ายรูปบนทางรถไฟริมหน้าผา
16.30 น. ออกเดินทางโดยรถไฟ ผ่านทางรถไฟสายมรณะ กลับสู่กาญจนบุรี
18.00 น. ถึงสถานีสะพานข้ามแม่น้ำแคว รถรับส่งกลับที่พัก หรือท่ารถเดินทางกลับกทม.
Best time 103. กาญจนบุรี + น้ำพุร้อน + ช่องเขาขาด + ไทรโยคน้อย + ถ้ำกระแซ + ทางรถไฟสายมรณะ +
สะพานข้ามแม่น้ำแคว (900 บาท/ท่าน)

8.00 น. รถรับจากที่พัก เดือนฉายรีสอร์ท
09.00 น. แวะน้ำตกไทรโยคน้อย ชมความงาม ซื้อของฝาก
12.00 น. น้ำพุร้อนหินดาด เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางไปช่องเขาขาด
14.30 น. ถึงช่องเขาขาด ชมพิพิธภัณฑ์และช่องเขาขาด ชมช่องเขาที่เชลยศึกขุดด้วยมืออย่างยากลำบาก
15.00 น. ออกเดินทางไปยังถ้ำกระแซ ชมถ้ำกระแซ นมัสการฯพระพุทธรูปภายในถ้ำ เดินเที่ยวถ่ายรูปบนทางรถไฟริมหน้าผา
16.30 น. ออกเดินทางโดยรถไฟ ผ่านทางรถไฟสายมรณะ กลับสู่กาญจนบุรี
18.00 น. ถึงสถานีสะพานข้ามแม่น้ำแคว รถรับส่งกลับที่พัก หรือท่ารถเดินทางกลับกทม.
Best time 104. ขี่ช้าง ล่องแพ + น้ำตกเอราวัณ + ถ้ำกระแซ + ทางรถไฟสายมรณะ + สะพานข้ามแม่น้ำแคว
(1,300 บาท/ท่าน)

8.00 น. รถรับจากที่พักเดือนฉายรีสอร์ท
9.45 น. ถึงน้ำตกเอราวัณ เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ถึงหมู่บ้านช้าง ขี่ช้างเที่ยวป่า ล่องแพลำน้อยในแม่น้ำแคว
15.00 น. ออกเดินทางไปยังถ้ำกระแซ ชมถ้ำกระแซ นมัสการฯพระพุทธรูปภายในถ้ำ เดินเที่ยวถ่ายรูปบนทางรถไฟริมหน้าผา
16.30 น. ออกเดินทางโดยรถไฟ ผ่านทางรถไฟสายมรณะ กลับสู่กาญจนบุรี
18.00 น. ถึงสถานีสะพานข้ามแม่น้ำแคว รถรับส่งกลับที่พัก
Best time 105. น้ำตกเอราวัณ + ช่องเขาขาด + ถ้ำกระแซ + ทางรถไฟสายมรณะ + สะพานข้ามแม่น้ำแคว (1,100 บาท/ท่าน)
8.00 น. รถรับจากที่พักเดือนฉายรีสอร์ท
9.45 น. ถึงน้ำตกเอราวัณ เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางต่อไปช่องเขาขาด
13.00 น. ถึงช่องเขาขาด ชมพิพิธภัณฑ์และช่องเขาขาด
15.00 น. ออกเดินทางไปยังถ้ำกระแซ ชมถ้ำกระแซ นมัสการฯพระพุทธรูปภายในถ้ำ เดินเที่ยวถ่ายรูปบนทางรถไฟริมหน้าผา
16.30 น. ออกเดินทางโดยรถไฟ ผ่านทางรถไฟสายมรณะ กลับสู่กาญจนบุรี
18.00 น. ถึงสถานีสะพานข้ามแม่น้ำแคว รถรับส่งกลับที่พัก
Best time 106. น้ำตกเอราวัณ + ถ้ำกระแซ + ทางรถไฟสายมรณะ + สะพานข้ามแม่น้ำแคว (1,000 บาท/ท่าน)
8.00 น. รถรับจากที่พักเดือนฉายรีสอร์ท
9.45 น. ถึงน้ำตกเอราวัณ เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
15.00 น. ออกเดินทางไปยังถ้ำกระแซ ชมถ้ำกระแซ นมัสการฯพระพุทธรูปภายในถ้ำ เดินเที่ยวถ่ายรูปบนทางรถไฟริมหน้าผา
16.30 น. ออกเดินทางโดยรถไฟ ผ่านทางรถไฟสายมรณะ กลับสู่กาญจนบุรี
18.00 น. ถึงสถานีสะพานข้ามแม่น้ำแคว รถรับส่งกลับที่พัก
Best time 108. อาบน้ำช้าง + ขี่ช้าง + อาหารค่ำ (950 บาท/ท่าน)
08.00 น. รถรับจากที่พักเดือนฉายรีสอร์ท
08.30 น. ถึงหมู่บ้านช้าง ขี่ช้าง + อาบน้ำช้าง
11.30 น. กลับที่พัก
**หมายเหตุ**
- โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สะดวกในเรื่องรถไปตามสถานที่ต่างๆ หรือ นักท่องเที่ยวที่ไม่อยากขับรถไปเที่ยวเอง
- โปรแกรมนี้เป็น joining โปรแกรม ออกเดินทางทุกวัน หากมีลูกค้าตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปยกเว้น บางโปรแกรมที่มีลูกค้า 2 ท่านก็ออกเดินทางได้
- โปรแกรมนี้รวมอาหารกลางวัน หรืออาหารค่ำ และไกด์ (ดูรายละเอียดในโปรแกรม)
ขึ้นด้านบน